[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
...www.icrthai.org
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กยากจนและชุมชนโดยผ่านกระบวนการการศึกษา .................................................. .... "Helping to improve the lives of poor children and their communities through education"

 
.........English vertion
 

วัตถุประสงค์
แผนงาน/โครงการ
ความภาคภูมิใจ
บุคคลากร
แผนที่
 
 

 iqeqdekthai.com
   childhopeinthailand.org:แลกลี้งค์ฟรี


ดับเบิ้ลคลิกเพื่อดูจอใหญ่ 

 

 
  

บทคัดย่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง รูปแบบนาฏศิลป์ไทย

     1 / ม.ค. / 2513

 

การศึกษาเรื่อง      การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง รูปแบบนาฏศิลป์ไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 ผู้ศึกษา                 นางชุติกาญจน์  สันตะการ

                                ตำแหน่งครู   วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

สถานศึกษา        โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร   อำเภอปราสาท    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3    

ปีที่ศึกษา               2552

 บทคัดย่อ

                ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2549 2552  พบประเด็นปัญหาที่นักเรียนควรได้รับการแก้ไขและพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ  นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องรูปแบบนาฏศิลป์ไทย  และนักเรียนไม่สนใจเรียน  ขาดความรับผิดชอบ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องรูปแบบนาฏศิลป์ไทย  รายวิชาศิลปะค่อนข้างต่ำ    ทั้งนี้เป็นผลจากการขาดสื่อและวิธีการ  เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  ให้สอดคล้องกับความต้องการ  ความถนัด  ความสนใจวุฒิภาวะ  ความพร้อมและสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  พบว่า บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องรูปแบบนาฏศิลป์ไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะเป็นสื่อที่จะช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  มีความรับผิดชอบและความสนใจในการเรียน  เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา   ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง รูปแบบนาฏศิลป์ไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง รูปแบบนาฏศิลป์ไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ก่อนและหลังใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง รูปแบบนาฏศิลป์ไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อแผนการจัดการเรียนรู้ โดยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องรูปแบบนาฏศิลป์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมมติฐานของการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง รูปแบบนาฏศิลป์ไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน  ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า   กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จำนวน 31 คน  ระยะเวลาดำเนินการศึกษาค้นคว้า คือ ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2552  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ในครั้งนี้มี  4  ชนิดคือ (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องรูปแบบนาฏศิลป์ไทย จำนวน 14  แผน 14  ชั่วโมง  (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาศิลปะ เรื่องรูปแบบนาฏศิลป์ไทย เป็นแบบทดสอบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.50  ถึง  0.90 มีค่าเชื่อมั่นทั้งฉบับ  0.94  (4) แบบทดสอบย่อยท้ายบทเรียนเรื่องรูปแบบนาฏศิลป์ไทย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-14  เป็นแบบทดสอบปรนัย 4  ตัวเลือก  จำนวน 60  ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.21  ถึง 0.81 มีค่าเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.95 (5) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อแผนการจัดการเรียนรู้โดยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องรูปแบบนาฏศิลป์ไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20 ข้อ   

                ผลการศึกษาพบว่า  แผนการจัดการเรียนรู้โดยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องรูปแบบนาฏศิลป์ไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มี ประสิทธิภาพ  89.84/85.05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องรูปแบบนาฏศิลป์ไทย  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05  แผนการจัดการเรียนรู้โดยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องรูปแบบนาฏศิลป์ไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้เท่ากับ  0.7304 ซึ่งหมายความว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.04  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการแผนการจัดการเรียนรู้โดยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องรูปแบบนาฏศิลป์ไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คือ (  = 4.60 , S.D. = 0.20 )

 

                ผลการวิจัยครั้งนี้ทำให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้โดยบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง รูปแบบนาฏศิลป์ไทย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร

 

 เข้าชม : 9894


สาระน่ารู้/วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      บทคัดย่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง รูปแบบนาฏศิลป์ไทย
      บทคัดย่อรายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Tense


 

 

"มูลนิธิสากลพัฒนาท้องถิ่นไทย"
140/45 หมู่ที่ 13 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 044-521105, 089-4244664 โทรสาร 044-513650
   Admin : ผู้ดูแลระบบ  
Copyright @ maxmahost.com Powered by Maxsite1.01